Покана

До членовете на Сдружение „Академия Орфика“ с ЕИК: 175082891

Уважаеми членове,
Управителният съвет на Сдружение Академия Орфика, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква общо събрание на членовете на сдружението на 13.01.2022 г. от 10:00 ч. на адреса на управление: София, бул. Евлоги Георгиев, 72, при следния дневен ред:

  1. Утвърждаване на Решение на УС за изключване на Ралица Георгиева Гайдарска, по Протокол на събрание на УС №14 от 07.01.2022г.

С уважение,
Управителния съвет на Сдружение Академия Орфика
07.01.2022г.